Home

بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب با شرایط مناسب تر تمدید شد

تهران - ایرنا - مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب و ایجاد شرایط مناسب تر برای بهره مندی از این قانون و همچنین افزایش کارفرمایان مشمول بخشودگی خبر داد.

بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب با شرایط مناسب تر تمدید شد