Home

رویترز: روحانی قول بازگشت تعادل به بازار ارز را داد

تهران - ایرنا - خبرگزاری رویترز در گزارشی به بازتاب سخنان یکشنبه شب رئیس جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نوشت: روحانی درصدد برآمد به ایرانیان اطمینان بدهد که دولت برای محافظت از ثبات بازار ارز اقدام خواهد کرد.

رویترز: روحانی قول بازگشت تعادل به بازار ارز را داد