سامان کاشی بروجرد 140میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار است

بروجرد - ایرنا - رئیس شعبه تامین اجتماعی بروجرد گفت: کارخانه سامان کاشی بروجرد 140میلیارد ریال بابت حق بیمه به این سازمان بدهکار است.

سامان کاشی بروجرد 140میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار است