Home

استقبال از نقد دولت ، نویدبخش فضای آزاد

رشت - ایرنا - استقبال از نقد عملکرد دولت و ضرورت توجه به تفاوت نقد و تخریب که رئیس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی با مردم مطرح کرد، نویدبخش وجود فضای باز و آزاد است اما نباید از نظر دور داشت که نقد، آدابی دارد و بین نقد و تخریب، تفاوت هایی آشکار هست.

استقبال از نقد دولت ، نویدبخش فضای آزاد