رقص شکوفه ها بر سرشاخه های درختان آستارا در زمستان

آستارا - ایرنا - شکوفه دادن برخی از درختان مثمر در اولین ماه فصل زمستان، به طبیعت آستارا جلوه بهاری بخشید.

رقص شکوفه ها بر سرشاخه های درختان آستارا در زمستان