Home

سهم بخش خصوصی در اقتصاد ورزش باید افزایش یابد

تهران-ایرنا- وزیر ورزش و جوانان گفت: اقتصاد ورزش در ایران نسبت به بیشتر کشورهای دنیا کوچک تر است و لازم است برای توسعه این بخش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ورزش افزایش یابد.

سهم بخش خصوصی در اقتصاد ورزش باید افزایش یابد