Home

بوم گردی ایران، جامانده از غافله جهانی

اراک - ایرنا - گردشگری و بوم گردی صنعتی است که نقش مهمی در اقتصاد جهانی بازی می کند و اکثر کشورها در صدد رشد گردشگری هستند اما، ایران با وجود مزیت های متعدد در این حوزه فاصله زیادی دارد.

بوم گردی ایران، جامانده از غافله جهانی