Home

قطع احساس رضایتمندی از مصرف موادمخدر راهی برای درمان معتادان

تهران- ایرنا- اعتیاد همچون بسیاری از رفتارهای انسانی متاثر از نقش پاداش و تنبیه است و معتاد تحت تاثیر همین عناصر تلاش می کند رضایتمندی اولیه از مصرف موادمخدر را بار دیگر به دست آورد، در حالی که در چرخه باطلی گرفتار شده که تنها راه درمان آن قطع رابطه تنگاتنگ میان رضایتمندی و مصرف مواد است.

قطع احساس رضایتمندی از مصرف موادمخدر راهی برای درمان معتادان