چالش اصلی بخش مراقبت های ویژه عفونت بیمارستانی است

تهران- ایرنا- عضو شورای سیاست ‌گذاری انجمن علمی مراقبت ‌های ویژه ایران گفت: چالش اصلی بخش مراقبت های ویژه در کشور، موضوع عفونت های بیمارستانی است که باید چاره ای اساسی برای آن اندیشیده شود.

چالش اصلی بخش مراقبت های ویژه عفونت بیمارستانی است