اعطای نشان ملی پاسخگویی مالی به سازمان ها و نهادهای برتر

تهران- ایرنا- هفت سازمان و نهاد کشور در نخستین دوره اعطای «تندیس ملی پاسخگویی مالی» از نظر تحقق شفافیت و انضباط مالی با پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، عنوان برتر را به دست آوردند.

اعطای نشان ملی پاسخگویی مالی به سازمان ها و نهادهای برتر