Home

کارگاه و سمینار آموزشی شهرهای آینده و برندسازی شهری در کیش برگزار می شود

کیش - ایرنا - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه دلفت هلندکارگاه و سمینار آموزشی سه روزه 'شهرهای آینده و برندسازی شهری' را بهمن ماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می کند.

کارگاه و سمینار آموزشی شهرهای آینده و برندسازی شهری در کیش برگزار می شود