Home

تأخیر در راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو پذیرفتنی نیست

اسدآباد - ایرنا - فرماندار اسدآباد وجود مرکز معاینه فنی خودرو را از نیازهای شهرستان اعلام کرد و گفت: تا خرداد سال آینده به شهرداری برای راه اندازی این مرکز فرصت داده می شود و تأخیر در آن پذیرفتنی نیست.

تأخیر در راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو پذیرفتنی نیست
  test