نحوه همکاری بنیاد علمی 'اکو' و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بررسی شد

اصفهان- ایرنا-راهکارهای همکاری بنیاد علمی 'اکو' (ECO) و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بازدید مدیران این بنیاد از شرکت های دانش بنیان اصفهان بررسی شد.

نحوه همکاری بنیاد علمی 'اکو' و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بررسی شد