Home

رویدادهای خبری امروز پنجشنبه 23 دی در استان کردستان

سنندج- ایرنا- امروز پنجشنبه 23 دی چند رویداد در کردستان خبری می شود که نشست مشترک کانون های مرکز هم اندیشی توسعه استان یکی از این رویدادها است.

رویدادهای خبری امروز پنجشنبه 23 دی در استان کردستان
  test