Home

هوای اصفهان سالم است

اصفهان - ایرنا - میانگین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان از 24 ساعت گذشته تا ظهر روز پنجشنبه در شرایط سالم قرار دارد.