Home

ملت ایران همواره به قهرمانان بزرگ و تاریخی خود افتخار می‌کند

رییس جمهور با تاکید بر پرهیز از غرور کاذب و مأیوس شدن هنگام پیروزی و شکست در صحنه ورزش گفت: اگر روزی در میادین ورزشی شکست خوردیم این شکست نباید ما را مأیوس کند و اگر پیروز شدیم نیز نباید این پیروزی باعث غرورمان گردد و هر پیروزی باید پله‌ای برای صعود و حرکت بالاتر باشد.

از: ایسنا
ملت ایران همواره به قهرمانان بزرگ و تاریخی خود افتخار می‌کند