Home

بانک مرکزی قبل از ادغام سراغ اصلاح ساختار بانک‌ها برود  

مدیرعامل بانک قوامین، با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ادغام برخی‌ بانک‌ها، گفت: بهتر است بانک مرکزی قبل از ادغام، بانک‌ها را ملزم به افزایش سرمایه کند و اگر هر کدام از بانک‌ها این افزایش سرمایه را ندهند، خود به خود یک مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها برای اقدامات اصلاحی نظام بانکی فراهم می‌شود.

از: ایسنا
بانک مرکزی قبل از ادغام سراغ اصلاح ساختار بانک‌ها برود