قاسمی: شبکه‌های اجتماعی تهدیدی برای حیطه کاری خبرنگاران ورزشی است

مدیر رادیو ورزش معتقد است خبرنگاران برای این که بتوانند از امنیت شغلی خود دفاع کنند باید از تخصص‌های تک بعدی به سمت تخصص‌های چند بعدی حرکت کنند.

<
از: ایسنا
قاسمی: شبکه‌های اجتماعی تهدیدی برای حیطه کاری خبرنگاران ورزشی است