وزیر کشور عراق از سمت خود استعفا کرد

به دنبال انفجار تروریستی خونین منطقه الکراده بغداد که منجر به کشته شدن نزدیک به ۲۵۰ تن شد، وزیر کشور عراق از سمت خود استعفا کرد.

<
از: ایسنا
وزیر کشور عراق از سمت خود استعفا کرد