Home

مرگ نیمه جان ورزشکاران رشته های آبی

مربی‌ تیم دراگون‌بوت اصفهان خشکی زاینده رود را مرگی نیمه جان برای ورزشکاران رشته‌های آبی در طی سالهای خشکی و بی‌آبی خواند و گفت: خیلی زیبا بود اگر بر روی زاینده رود پرآب با صدای طبل و برخورد پارو و آب از شهروندان میزبانی می‌کردیم تا افراد بهتر جذب این رشته زیبا شوند.

از: ایسنا
مرگ نیمه جان ورزشکاران رشته های آبی