Home

تابستان بدون خاموشی با تعویض لامپ

امسال تابستان خاموشی از همیشه نزدیک تر است چراکه برآورد می‌شود پیک بار به 53 هزار مگاوات برسد اما در این بین تعویض لامپ‌های پرمصرف می‌تواند نقش موثری در گذر از خاموشی تابستان داشته باشد.

از: ایسنا
تابستان بدون خاموشی با تعویض لامپ