مجلس نیاز به یارانه نظارت و بیمه سلامت دارد

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس گفت: مجلس به منظور تقویت بدنه نحیف نظارتی خویش و سلامت مزاج خود نیاز به یارانه نظارت و بیمه سلامت در انجام وظیفه نظارتی خویش دارد.

<
از: ایسنا
مجلس نیاز به یارانه نظارت و بیمه سلامت دارد