بوکسور سوریه‌ به خاطر انصراف از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی محروم می‌شود

بوکسور سوریه‌ای که ماه گذشته از مسابقه دادن با یک بوکسور اهل رژیم صهیونیستی انصراف داده بود، به احتمال زیاد محروم می‌شود.

<
از: ایسنا
بوکسور سوریه‌ به خاطر انصراف از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی محروم می‌شود