روسیه بمب‌افکن رادارگریز مافوق صوت می‌سازد

روسیه قصد دارد یک جت فراصوت شبه‌موشک بسازد که می‌تواند اهداف را از فضا با موشک اتمی هدف قرار دهد.

<
از: ایسنا
روسیه بمب‌افکن رادارگریز مافوق صوت می‌سازد