Home

حداقل سرمایه تاسیس بانک در مناطق آزاد ۶ برابر شد

حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافت.

از: ایسنا
حداقل سرمایه تاسیس بانک در مناطق آزاد ۶ برابر شد
  test