قصه‌های من‌درآوردی برای کودک نخوانید کودکی که قصه می‌شنود تجربه مؤفق‌تری از زندگی دارد

یک کارشناس قصه‌گویی کودکان و نوجوانان با بیان اینکه کودکی که امروز قصه می‌شنود در بزرگ‌سالی کتاب می‌خواند،گفت: این کودکان معمولا بحران‌های قصه را درک می‌کند و گره‌های آن را می‌گشاید و در بزرگ‌سالی تجربه مؤفق‌تری در زندگی خواهد داشت.

<
از: ایسنا
قصه‌های من‌درآوردی برای کودک نخوانید کودکی که قصه می‌شنود تجربه مؤفق‌تری از زندگی دارد