ضرورت اقدام نمایندگان زن برای تفسیر قانون مدنی متناسب با شرایط روز

معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم با اشاره به ضرورت توجه نمایندگان زن به تفسیر قوانین عادی کشور گفت: قوانین مدنی و کیفری نیاز به شرح و تفسیر و متناسب با شرایط فعلی جامعه و مسائل روز زنان دارد بنابراین نمایندگان زن ‌می‌توانند در این زمینه عمل کنند.

<
از: ایسنا
ضرورت اقدام نمایندگان زن برای تفسیر قانون مدنی متناسب با شرایط روز