سفره کارگران باید رنگین شود

ربیعی رنگین کردن سفره کارگران را مستلزم عدم تخریب و کنار هم بودن دانسته و معتقد است، وظیفه داریم هر روز از درد و آلام مردم کرده و نیازمندان را توانمند سازیم.

<
از: ایسنا
سفره کارگران باید رنگین شود