Home

زهرا نعمتی، قهرمان قهرمانان سال 1394 معرفی شد

زهرا نعمتی از سوی سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران به عنوان قهرمان قهرمانان برتر سال ۱۳۹۴ ورزش ایران انتخاب شد.

از: ایسنا
زهرا نعمتی، قهرمان قهرمانان سال 1394 معرفی شد
  test