Home

نوسازی و مرمت یادمان شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی اهواز

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به نوسازی و مرمت یادمان شهدای گمنام این دانشگاه گفت: طرح جدید یادمان تا پیش از آغاز سال تحصیلی 96-95 آماده خواهد شد.

<
از: ایسنا
نوسازی و مرمت یادمان شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی اهواز