Home

داستانی از زندگی فرزندخوانده هلال احمر منجیل

سه بار از پدرم پرسیدم چرا ما را تنها وقتی 6 سال داشتیم رها کردی و رفتی؛ هر سه بار پاسخی نداد...

از: ایسنا
داستانی از زندگی فرزندخوانده هلال احمر منجیل
  test