Home

خسارت 30 درصدی به قطب پسته اصفهان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل از وارد شدن خسارت30 درصدی به باغات پسته آران و بیدگل، به عنوان قطب تولید این محصول در استان اصفهان خبر داد.

از: ایسنا
خسارت 30 درصدی به قطب پسته اصفهان