Home

بازدید معاون وزیر ورزش و جوانان از المپین های دو ومیدانی

دکتر سید مناف هاشمی از اردوی ورزشکاران المپیکی دو و میدانی کشور بازدید کرد.

از: ایسنا
بازدید معاون وزیر ورزش و جوانان از المپین های دو ومیدانی
  test