Home

برگزاری آموزش‌های کوتاه مدت برای فعالیت در رسانه

ثبت‌نام پنجاه و سومین دوره‌ آموزش کوتاه مدت رشته‌های روزنامه‌نگاری و گرافیک مطبوعاتی، دوره‌ آموزش کوتاه مدت تبلیغات و همچنین دوره آموزش کوتاه مدت عکاسی در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها آغاز می‌شود.

از: ایسنا
برگزاری آموزش‌های کوتاه مدت برای فعالیت در رسانه