Home

جشنواره‌ای برای "هلی ترشی"

جشنواره هلی ترشی یا رب آلوچه جنگلی در شهرستان ساری برگزار می شود.

از: ایسنا
جشنواره‌ای برای "هلی ترشی"
  test