خیال خوش زاینده رود

مردم هنوز می آیند. از هر کجا حتی اصفهانی ها، با خیال خوش زاینده رود. سعی می کنند از سفر عکس های یادگاری ببرند و هر طوری شده زاینده رود را توی عکس هاشان جا بدهند. شب ها کنار سی و سه پل و بستر خشک رودخانه گرمی هوا را بیرون از خانه می گذرانند و همه با هم خیال می کنند اگر زاینده رود آب داشت!

<
از: ایسنا
خیال خوش زاینده رود