Home

شرط و شروط بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات به بنگاه‌ها

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات بانکی در قالب طرح دولت برای تقویت تولید و خروج از رکود به بنگاه های کوچک و متوسطی تعلق می‌گیرد که توان ایجاد ارزش افزوده را داشته باشند.

از: ایسنا
شرط و شروط بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات به بنگاه‌ها