۱۰ مصوبه شورای فنی کشتی آزاد درباره تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان

پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
۱۰ مصوبه شورای فنی کشتی آزاد درباره تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان

جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد برای بررسی وضعیت تیم‌های ملی کشتی آزاد جوانان و نوجوانان برای حضور در رقابت‌های جهانی فرانسه و گرجستان عصر روز چهارشنبه و با حضور اعضاء در محل خانه کشتی شماره یک برگزار شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون کشتی، مصوبات این نشست به شرح زیر است:


۱-  مقرر شد با توجه به شرایط پیش آمده در وزن ۴۲ کیلوگرم نوجوانان آزاد، میان نفرات دوم و سوم انتخابی تیم ملی در این وزن، رقـابت درون اردویی  برای تعیین کشتی گیر ملی پوش برگزار شود. (۲ پیروزی در ۳ مسابقه).


۲- مقرر شد با توجه به عدم رضایت کادر فنی از عملکرد نفر اول انتخابی تیم ملی در رقابت‌های آسیایی  در وزن ۵۴ کیلوگرم، کادر فنی از میان نفرات اول و دوم  انتخابی تیم ملی، کشتی گیر واجد شرایط را انتخاب کند.


۳- مقرر شد با توجه به عدم رضایت کادر فنی از عملکرد نفر اول رقابت‌های تیم ملی در وزن ۵۸ کیلوگرم میان نفرات اول تا پنجم رقابت‌های انتخابی تیم ملی به صورت دوره‌ای، رقابت درون اردویی برگزار شود. کشتی گیر برتر برای حضور در رقابت‌های جهانی در این وزن با نظر شورای فنی انتخاب خواهد شد.


۴- مقرر شد در وزن ۶۹ کیلوگرم ابتدا حیدر قربانی و کاووسی با یک دیگر رقابت کرده و برنده آنها با نفر اول ۶۹ کیلوگرم (سجاد غلامی) برای پوشیدن تیم ملی رقابت کنند. (۲ پیروزی از ۳ مسابقه)


۵- در وزن ۷۶کیلوگرم با توجه به آسیب دیدگی مرادیان نفر اول رقابت‌های انتخابی تیم ملی، ضمن حفظ جایگاه نامبرده، برای تعیین نفر دوم درویشی، نجفی و شکوری با یکدیگر رقابت کنند. (دونفر برتر۲پیروزی از ۳ مسابقه)


۶- مقرر شد سایر اوزان وفق مفاد بند سیزدهم از فرآیند انتخابی تیم ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و نفرات واجد شرایط از سوی کادر فنی برای پوشیدن تیم ملی معرفی شوند.


۷- مقرر شد وزن کشی مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان، روز هجدهم مرداد ماه با دو کیلوگرم ارفاق برگزار و روز نوزدهم مرداد ماه رقابت‌های انتخابی درون اردویی برگزار شود.


۸- مقرر شد پیرو گزارش سر مربی تیم ملی جوانان اوزان ۵۵ کیلوگرم، ۶۶  کیلوگرم، ۷۴کیلوگرم، ۸۴ کیلوگرم، ۹۶ کیلوگرم، و ۱۲۰ کیلوگرم وفق مفاد بند سیزدهم از فرآیند انتخابی تیم ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و نفرات واجد شرایط از سوی کادر فنی برای پوشیدن تیم ملی معرفی شوند.


۹- در وزن ۶۰ کیلو گرم با توجه به شرایط ایجاد شده برای نفر اول این وزن، مقرر شد کادر فنی بر مبنای نتایج انتخابی تیم ملی و ارزیابی عملکرد فنی کشتی گیران در اردوها و مسابقات تدارکاتی نسبت به معرفی کشتی گیر واجد شرایط اقدام کند.


۱۰- در وزن ۵۵ کیلو گرم با توجه به نارضایتی کادر فنی از عملکرد نفر اول انتخابی تیم ملی در این وزن در مسابقات آسیایی، مقرر شد از میان نفرات دوم و سوم انتخابی تیم ملی کشتی گیر واجد شرایط با توجه به ارزیابی کادر فنی انتخاب شود.

۱۰ مصوبه شورای فنی کشتی آزاد درباره تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان