بوکسور هلندی اولین حریف روزبهانی در المپیک

بوکسور هلندی حریف روزبهانی در دور مقدماتی بوکس المپیک شد.

<
از: ایسنا
بوکسور هلندی اولین حریف روزبهانی در المپیک