دستگیری بوکسور مراکشی به جرم تجاوز جنسی در ریو

بوکسور حاضر در ریو به اتهام تجاوز توسط پلیس برزیل دستگیر شد.

<
از: ایسنا
دستگیری بوکسور مراکشی به جرم تجاوز جنسی در ریو