Home

پایان مناقشات مربوط به شورای فقهی در نظام بانکداری

هم مجلس شورای فقهی را در لایحه بانکداری خود گنجانده است و هم وزیر اقتصاد چندی پیش از پیش‌بینی شورای فقهی در لایحه بانکداری دولت خبر داده است. به این ترتیب هر دو لایحه دولت و مجلس، شورای فقهی را برای نظارت بر اجرای شرع مقدس اسلام در اقدامات نظام بانکداری لحاظ کرده‌اند.

از: ایسنا
پایان مناقشات مربوط به شورای فقهی در نظام بانکداری
  test