بررسی لایحه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی که در محل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و با حضور تعداد زیادی از نمایندگان برگزار شد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

<
از: ایسنا
بررسی لایحه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی