Home

برای خروج از رکود باید نظام سیاسی قیام کند

محسن رنانی رکود حاکم بر اقتصاد ایران را خطرناک تر از دشمنانی مثل آمریکا و اسرائیل می داند و می گوید برای حل مشکل اقتصادی ایران باید نظام سیاسی قیام کرده و باید گروه های مختلف سیاسی را به آینده موکول کرده وفقط به حل مشکل رکود متمرکز شوند.

از: ایسنا
برای خروج از رکود باید نظام سیاسی قیام کند
  test