تنهایی یک ذهن شلوغ

شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
تنهایی یک ذهن شلوغ

یکی مدام حرف می زند، سرش پر از همهمه است، و هر جا می دود نمی‌تواند از صدا فرار کند . دنیای خلوت است و یکی توی سرش شلوغ می کند، صدای ناآشنا او را می ترساند . توی سرش فرمان می دهد ، می خندد ، فریاد می کشد، ضجه می زند. دنیا همان یک نفر است توی سرش . دنیای کسی که نیست ولی صدایش را می شنود . دنیای تنهای اسکیزوفرنی .

یکی مدام حرف می زند، سرش پر از همهمه است، و هر جا می دود نمی‌تواند از صدا فرار کند . دنیای خلوت است و یکی توی سرش شلوغ می کند، صدای ناآشنا او را می ترساند . توی سرش فرمان می دهد ، می خندد ، فریاد می کشد، ضجه می زند. دنیا همان یک نفر است توی سرش . دنیای کسی که نیست ولی صدایش را می شنود . دنیای تنهای اسکیزوفرنی .

تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
تنهایی یک ذهن شلوغ
از: ایسنا
تنهایی یک ذهن شلوغ
jkkjkjkjkj