تنهایی یک ذهن شلوغ

یکی مدام حرف می زند، سرش پر از همهمه است، و هر جا می دود نمی‌تواند از صدا فرار کند . دنیای خلوت است و یکی توی سرش شلوغ می کند، صدای ناآشنا او را می ترساند . توی سرش فرمان می دهد ، می خندد ، فریاد می کشد، ضجه می زند. دنیا همان یک نفر است توی سرش . دنیای کسی که نیست ولی صدایش را می شنود . دنیای تنهای اسکیزوفرنی .

<
از: ایسنا
تنهایی یک ذهن شلوغ