تجمع کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

جمعی از کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی صبح امروز مقابل مجلس شورای تجمع کرده و خوستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی‌شان شدند.

به گزارش ایسنا، کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای امنیت شغلی‌شان توسط مجلس و دولت شده و در شعارهایشان تاکید داشتند که کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی هیچ بار مالی برای دولت ندارند.

تجمع کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس
jkkjkjkjkj