تجمع کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس

جمعی از کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی صبح امروز مقابل مجلس شورای تجمع کرده و خوستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی‌شان شدند.

<
از: ایسنا
تجمع کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی مقابل مجلس