تدوین دستورالعمل "فوق برنامه غیردرسی" مدارس غیردولتی

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام خبر پایان تدوین دستورالعمل "خدمات ویژه یا فوق برنامه غیردرسی مدارس غیر دولتی" گفت: بر اساس این دستورالعمل هزینه قابل اخذ از اولیاء بابت فوق برنامه‌ها نباید بیش از 20 درصد شهریه مصوب مدرسه باشد.

<
از: ایسنا
تدوین دستورالعمل "فوق برنامه غیردرسی" مدارس غیردولتی