Home

داشتن جایگاه علمی برجسته در دنیا دور از ذهن نیست

محمود گلابچی در مراسم بزرگداشت خود گفت: هزار سال قبل، کتاب «قانون» ابن‌سینا به مدت ۸۰۰ سال کتاب درسی دانشگاه‌های برخی کشورها بود و حالا دور از ذهن نیست که ما بتوانیم در دنیا، جایگاه علمی برجسته‌ای داشته باشیم.

از: ایسنا
داشتن جایگاه علمی برجسته در دنیا دور از ذهن نیست