Home

ضرورت وجود معاونت مستقل فرهنگی در دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان این‌که تصمیمی مبنی بر ادغام معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه اخذ نشده است، گفت: به دلیل وجود ساختار و ظرفیت فرهنگی کشور نیاز است که یک دانشگاه معاونت فرهنگی مستقل داشته باشد.

از: ایسنا
ضرورت وجود معاونت مستقل فرهنگی در دانشگاه‌ها