خینچگاشویلی: رویایم به حقیقت پیوست

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به قهرمانان روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد المپیک پرداخت.

<
از: ایسنا
خینچگاشویلی: رویایم به حقیقت پیوست