رکودی که ترسناک است

یک کارشناس نشر از رکود ترسناک و مطلق در حوزه نشر و کتاب می‌گوید و معتقد است: مردم با کتاب قهری تاریخی دارند.

<
از: ایسنا
رکودی که ترسناک است